แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
วัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

English Placement Tests Online for free

1. ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Beginner : เริ่ม
    Beginner English placement test : Start

2. ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Elementary : เริ่ม
    Elementary English placement test : Start

3. ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Pre-Intermediate : เริ่ม
    Pre-Intermediate English placement test : Start

4. ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Intermediate : เริ่ม
    Intermediate English placement test : Start

5. ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Upper-Intermediate : เริ่ม
    Upper-Intermediate English placement test : Start

6. ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Advanced : เริ่ม
    Advanced English placement test : Start

เทียบระดับภาษาอังกฤษกับ CEFR

(Common European Framework of Reference for Languages)

Beginner เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ A1
Elementary เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ A2
Pre-Intermediate เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ B1
Intermediate เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ B2
Upper-Intermediate เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ C1
Advanced เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ C2

คุณสามารถวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเลือกหนังสือ หรือคอร์สเรียน
ให้เหมาะสมกับตัวเองได้

© Copyright 2010-2011 BKKEnglish.com - All Rights Reserved.