แบบทดสอบภาษาอังกฤษ - วัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

English Placement Tests Online for free

Record your score

บันทึกคะแนนทดสอบSign Up

Share this page

Via Facebook

Via Twitter

เทียบระดับภาษาอังกฤษกับ CEFR

Common European Framework of Reference for Languages


Beginner
เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ A1

Elementary
เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ A2

Pre-Intermediate
เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ B1

Intermediate
เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ B2

Upper-Intermediate
เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ C1

Advanced
เทียบเท่ากับ CEFR ระดับ C2


คุณสามารถวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเลือกหนังสือ หรือคอร์สเรียน
ให้เหมาะสมกับตัวเองได้

*หมายเหตุ: ข้อสอบชุดนี้เน้นการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษเท่านั้น
*N.B. these test questions focus on grammar skills only.

Back to top

Classroom Language
ประโยคพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

บทสนทนาที่ใช้ในห้องเรียนกับ Teacher หรือครูฝรั่ง

Copyright © 2010 - 2015
BKKEnglish.com - All rights reserved.