ประโยคพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ / ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

Classroom Language

Facebook

Twitter

Classroom Language คือบทสนทนาที่ใช้ในห้องเรียนกับ Teacher หรือครูฝรั่ง ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตาม
นี้คือตัวอย่างจากห้องเรียนจริง ๆ ถ้าคุณใช้ประโยคพวกนี้ได้ คุณก็จะเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น

How to Reply
to English Teachers

วิธีตอบครูสอนภาษาอังกฤษ

Breaking the Ice /
Small Talk


การละลายพฤติกรรม /
การชวนคุยกันเล่นๆ

Listening to Instructions

การฟัง คำสั่ง/การสอน
ภาษาอังกฤษ

During the Lesson

ระหว่างคาบเรียน /
ช่วงเวลาการบรรยาย

Basic Wh- Questions

คำถามพื้นฐาน
ที่ขึ้นต้นด้วย Wh-

Wh- Questions

คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำแสดงคำถาม

Basic Yes/No Questions

คำถามพื้นฐานที่ขึ้นต้นด้วย Is/Am/Are และ Do

Yes/No Questions

คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ

Facebook

Twitter

Back to top

Classroom Language
ประโยคพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

บทสนทนาที่ใช้ในห้องเรียนกับ Teacher หรือครูฝรั่ง
This website uses cookies to check if you have previously visited in order to keep an accurate number of page hits. Link Referrals are also recorded so we know how you found us. Simply avoid this site if you do not wish to participate in these harmless activities.

Copyright © 2010 - 2018
BKKEnglish.com - All rights reserved.