สมัครทดสอบภาษาอังกฤษ

Register to Record your English Placement Test Result

กรุณากรอกให้ครบทุกช่องครับ

All Fields Required


Allowed Characters
ตัวอักษรที่สามารถใช้ได้

[ a-z ], [ A-Z ], [ 0-9 ], Hyphen[ - ], Underscore[ _ ]
Type the "reCAPTCHA" word(s) shown below

Character limits

จำนวนตัวอักษรของแต่ละช่อง

Username
3 to 30 characters

Password
7 to 30 characters

Full Name
ชื่อ, นามสกุล

6 to 30 characters


*Character แปลว่า ตัวอักษร
*Re-type แปลว่า พิมพ์อีกครั้ง

Back to top

Classroom Language
ประโยคพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

บทสนทนาที่ใช้ในห้องเรียนกับ Teacher หรือครูฝรั่ง
This website uses cookies to check if you have previously visited in order to keep an accurate number of page hits. Link Referrals are also recorded so we know how you found us. Simply avoid this site if you do not wish to participate in these harmless activities.

Copyright © 2010 - 2018
BKKEnglish.com - All rights reserved.